Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid

Toegang

Deze website is alleen toegankelijk voor personen werkzaam in de tabakshandel van 18 jaar of ouder. B.A.T. Nederland behoudt zich het recht voor om toegang tot deze website te weigeren dan wel te onthouden indien wordt vermoed dat oneigenlijke toegang tot deze website is verkregen dan wel dat er een poging daartoe is gedaan.

ALGEMENE VOORWAARDEN BAT CONNECT

 1. INLEIDING

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het BAT Connect platform ("Platform") (samen met de documenten waarnaar verwezen wordt op het Platform) ("Voorwaarden") en bepalen eveneens uw gebruik van het Platform.

1.2 Gelieve deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u zich registreert op het Platform. Wanneer u een Account aanmaakt en toegang krijgt tot het Platform, aanvaardt u deze Voorwaarden en stemt u ermee in zich eraan twijzie houden. Wij raden u aan een kopie van deze Voorwaarden af te drukken of op te slaan voor toekomstige referentie.

1.3 Indien u producten aankoopt via ons Platform, zal uw aankoop beheerst worden door de verkoopvoorwaarden van de groothandelaar.

 1. OVER ONS

Het Platform wordt geëxploiteerd door BAT Nederland, een divisie van British American Tobacco International (Holdings) B.V. (“BAT NL”, “wij”, "onze" of "ons"). Wij zijn in Nederland geregistreerd onder bedrijfsnummer 33268088 en zijn statutair gevestigd aan de Handelsweg 53A, 1181 ZA Amstelveen. Ons BTW-nummer is NL803799986B01.

 1. TOEGANG TOT HET PLATFORM

3.1 U garandeert dat u ons Platform alleen zult gebruiken voor professioneel gebruik met uitsluiting van elk gebruik van het Platform voor enige persoonlijke of huishoudelijk gebruik.

3.2 U staat er daarnaast voor in, en verzekert ons dat u:

(i) 18 jaar of ouder bent, en

(ii) werkzaam bent in/voor de detailhandel in tabaks- en aanverwante producten.

3.3 Toegang tot ons Platform is toegestaan op tijdelijke basis, en wij behouden ons het recht voor om de dienst(en) die wij op ons Platform aanbieden zonder voorafgaande kennisgeving (tijdelijk of permanent) in te trekken of te wijzigen, zoals hierna verder uiteengezet. Wij zijn niet aansprakelijk indien, om welke reden dan ook, ons Platform onbeschikbaar is op welk tijdstip of voor welke periode dan ook.

3.4 Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot sommige of alle delen van ons Platform beperken.

3.5 U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle regelingen die nodig zijn voor uw toegang tot ons Platform, met inbegrip van alle hardware, software en virusbeschermingssoftware.

 1. REGISTRATIE EN VERSTREKKING VAN INFORMATIE OP HET PLATFORM

4.1 U dient zich te registreren bij ons om toegang te krijgen tot ons Platform. Wanneer u zich registreert of anderszins uw (persoons)gegevens aan ons verstrekt, mag u geen valse informatie over uzelf verstrekken.

4.2 Door u te registreren op ons Platform, garandeert u dat:

 1. uw account en wachtwoord voor uw persoonlijk professioneel gebruik zijn en niet mogen noch anderzijds kunnen worden gebruikt door iemand anders om toegang te krijgen tot ons Platform;
 2. u verantwoordelijk bent voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw gebruikersnaam, uw wachtwoord(en) en elke andere bijkomende informatie over uzelf in dat verband dan wel elke vorm van informatie die u wordt verstrekt, als onderdeel van onze veiligheidsprocedures;
 3. verbindt u er zich toe zulke informatie niet te delen met of anderzijds bekend te maken aan derden of iets te doen dat iemand anders zou helpen om toegang te krijgen tot uw account op ons Platform en/of tot de diensten voor geregistreerde gebruikers op ons Platforma;
 4. u ons onmiddellijk op de hoogte zult brengen als u zich bewust wordt van enig ongeoorloofd gebruik van uw account en/of uw wachtwoord; en
 5. u ons onmiddellijk op de hoogte zult brengen van wijzigingen van uw gegevens, zulks door contact op te nemen met onze klantenservicevertegenwoordigers via e-mail batnl_info@bat.com.
 1. PUNTEN

5.1 Door actief op het Platform te zijn, kunt u punten verdienen. Met voldoende punten kunt u  ook uw level (“Status”) verhogen. BAT NL bepaalt hoeveel punten u kunt verdienen voor welke activiteit.

5.2 Uw actuele puntenaantal kunt u op elk gewenst moment in uw account bekijken. Het puntenaantal dat u kunt inzien, geeft het actuele aantal punten weer in een kalenderjaar. Dat zijn in dat jaar behaalde punten minus punten die zijn ingewisseld. Dit puntenaantal wijkt af van het totale puntenaantal dat u vanaf deelname aan het puntensysteem heeft behaald en bepaald welke Status u heeft. Zie hierover meer in artikel 5.5.

5.3 Er zijn vijtien levels binnen het Platform. Uw Status is gebaseerd op het totale aantal punten behaald vanaf de start van deelname aan het puntensysteem. Het volgende overzicht laat zien bij welk aantal punten welke Status hoort:

Level 1                1-124

Level 2               124-224

Level 3               225-349

Level 4               350-524

Level 5               525-774

Level 6               775-1.124

Level 7               1.125-1.574

Level 8               1.575-2.224

Level 9               2.225-3.024

Level 10             3.025-3.999

Level 11               4.000-4.999

Level 12              5.000-5.999

Level 13              6.000-6.999

Level 14             7.000-7.999

Level 15              8.000-8.999

 

5.4 Punten kunt u inwisselen voor vouchers, zoals door BAT NL aangeboden. Punten zijn niet in te wisselen voor geld.

5.5 U dient uw punten voor het einde van een kalenderjaar in te wisselen. Indien u uw punten niet inwisselt, komen deze te vervallen. In het nieuwe kalenderjaar, staat uw puntenaantal op 0 maar uw behoudt hetzelfde level die u op 31 december van het voorgaande jaar had en de berekening van het aantal punten loopt door als had u uw punten niet ingewisseld.

Ter illustratie en louter bij wijze van voorbeeld:

               - Op 31 december had u 235 punten behaald en uw Status is level 4. U besluit alle punten in te wisselen.

               - Op 1 januari staat uw puntentelling voor dat kalenderjaar op 0 en uw Status is nog steeds level 4.

               - Uw totaal behaald aantal punten is echter nog steeds 235. Dit betekent dat hoewel uw punten op 0 staan, u nog maar 65 punten nodig heeft om level 5 te bereiken.

5.6 Wij streven ernaar u te informeren voor het einde van een kalenderjaar over uw punten en uw mogelijkheid deze in te wisselen.

5.7 Indien uw account eindigt, kunnen de punten nog tot een maand na de beëindigingsdatum worden verzilverd. Daarna sluiten we uw account definitief.

5.8 BAT NL kan op ieder moment stoppen met het aanbieden van punten. U wordt hierover vooraf geïnformeerd, zodat eventuele punten nog kunnen worden ingewisseld. De verdiende punten vervallen per datum van stopzetten van het puntensysteem. Na het stopzetten kunt u geen rechten meer ontlenen aan de punten en de niet verzilverde beloningen.

 1. BEËINDIGING EN/OF OPSCHORTING VAN HET GEBRUIK VAN ONS PLATFORM

6.1 Indien u niet langer een account wenst aan te houden op ons Platform, kunt u uw account te allen tijde beëindigen door een e-mail te sturen naar batnl_info@bat.com.

6.2 Wij behouden ons het recht voor om uw account te allen tijde op te schorten of te beëindigen indien u zich niet houdt aan de bepalingen van deze Voorwaarden of om enige andere reden, ter redelijke beoordeling van BAT NL.

 1. VERBODEN GEBRUIK VAN ONS PLATFORM

7.1 U mag ons Platform enkel gebruiken voor wettige doeleinden. U stemt ermee in om :

 1. op generlei wijze inbreuk te maken op de privacy of andere rechten van andere gebruikers van het Platform of van derden;
 2. ons Platform op generlei wijze te gebruiken op een manier die kan leiden tot de aanmoediging, verwerving of uitvoering van een criminele of onwettige activiteit, of die leed, schade of ongemak kan veroorzaken bij een andere persoon;
 3. om niets te doen dat het Platform of ons onderwerpt aan enige denigrerende behandeling of het Platform of onze reputatie in diskrediet brengt (of zou kunnen brengen);
 4. ons Platform niet te gebruiken voor het verzenden, of het bewerkstelligen van het verzenden, van enige ongevraagde of ongeoorloofde reclame of promotioneel materiaal of enige andere vorm van gelijksoortige verzoeken (spam);
 5. op generlei wijze te verklaren, suggereren of op enige andere wijze de indruk te wekken dat u een commerciële relatie met ons heeft, of dat u onze agent bent of dat wij enige inzending die u maakt op het Platform hebben goedgekeurd;
 6. het Platform niet te gebruiken om bewust gegevens te verzenden of materiaal te uploaden dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of gelijkaardige computercode bevat die ontworpen zijn om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden; en
 7. op geen enkele wijze enig deel van ons Platform te reproduceren, dupliceren, kopiëren of doorverkopen in strijd met deze Voorwaarden.

7.2 U gaat er ook mee akkoord niets te doen dat schade kan toebrengen aan ons Platform of aan onze servers, systemen of apparatuur of die van derden, noch toegang te verkrijgen of pogen toegang te verkrijgen tot de gegevens van gebruikers.  U mag ons Platform niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een verdeelde denial-of-service-aanval. Door het schenden van deze bepaling zou u een strafbaar feit plegen onder de Wet Computercriminaliteit III. Wij zullen een dergelijke schending melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en wij zullen met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending, zal uw recht om ons Platform te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.

 1. DE INHOUD VAN HET PLATFORM EN DE INTELLECTIELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1 Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in het artwork, de grafische voorstellingen, de tekst, de video- en audioclips, de handelsmerken, logo's en andere inhoud beschikbaar op ons Platform ("Inhoud") is eigendom van BAT NL of wordt door ons gebruikt met toestemming van de eigenaar.

8.2 U mag uitsluitend voor uw persoonlijke gebruik een kopie afdrukken, en u mag uittreksels downloaden, van om het even welke pagina('s) van ons Platform. U mag de Inhoud die beschikbaar is op ons Platform niet wijzigen of opnemen in enig ander werk, met inbegrip van uw eigen platform, noch de Inhoud gebruiken op enige andere wijze die niet gerelateerd is aan het gebruik ervan zoals voorzien in deze Voorwaarden.

8.3 U mag geen enkel deel van ons Platform verplaatsen of herverdelen tenzij u daartoe een licentie hebt van ons of van onze licentiegevers. Onze hoedanigheid (en die van om het even welke geïdentificeerde bijdragers) als auteur(s) van de Inhoud op ons Platform moet altijd worden erkend als toebehorend aan ons. Wij behouden het volledige eigendomsrecht op al deze Inhoud, met inbegrip van downloadbare software of code, alsook van alle afbeeldingen opgenomen in of gegenereerd door de software, en alle bijbehorende gegevens samen met de Inhoud ervan. U mag deze niet kopiëren, wijzigen, reproduceren, uploaden, verzenden, distribueren, reverse-engineeren, disassembleren of anderszins omzetten in een andere vorm.

8.4 Indien u enig deel van het Platform afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze Voorwaarden, zal uw recht om ons Platform te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd en moet u alle kopieën van de materialen, Inhoud dan wel alle andere reproducties die u hebt gemaakt teruggeven of vernietigen, naar onze keuze.

 1. OVER DE WIJZIGINGEN VAN DE INHOUD OP HET PLATFORM

Wij streven er naar ons Platform regelmatig bij te werken en kunnen de Inhoud op elk moment wijzigen. Indien nodig, kunnen wij de toegang tot ons Platform opschorten of het voor onbepaalde tijd beperken of sluiten. Al het materiaal dan wel de Inhoud op ons Platform kan verouderd zijn op elk gegeven moment en wij zijn niet verplicht om dergelijk materiaal of Inhoud in dat verband bij te werken of bijgewerkt te houden.

 1. ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE GELEDEN DOOR U

10.1 Wij zijn niet aansprakelijk tegenover om het even welke gebruiker voor om het even welk verlies of schade, hetzij op basis van enig contract dan wel naar aanleiding van enige onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), inbreuk op de wettelijke plicht, of anders, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van, of de onmogelijkheid om ons Platform te gebruiken, of het gebruik van of vertrouwen op om het even welke Inhoud weergegeven op ons Platform.

10.2 Ons Platform wordt enkel ter beschikking gesteld voor zakelijk gebruik en/of professionele doelstellingen. Wij zijn evenwel niet aansprakelijk voor verlies van winst, verlies of vermindering van verkoop(cijfers), verlies van zaken of inkomsten; onderbreking van de bedrijfsvoering; verlies van verwachte besparingen; verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of enige andere indirecte of gevolgschade of verlies in navolging van het gebruik van ons Platform.

10.3 Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op ons Platform bij te werken, geven wij geen garanties, voorwaarden of waarborgen, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, dat de Inhoud op ons Platform accuraat, volledig of up-to-date is, zulks overeenkomstig artikel 8 van deze Voorwaarden.

10.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door een denial-of-service of een distributed denial-of-service aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van ons Platform of door uw downloaden van enig materiaal dat erop is geplaatst, of op enige website die eraan gekoppeld is.

10.5 Niets in deze Voorwaarden heeft invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch op onze aansprakelijkheid voor frauduleuze onjuiste voorstelling of onjuiste voorstelling met betrekking tot een fundamentele kwestie, noch op enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten of beperkt.

10.6 Verschillende beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op de aansprakelijkheid die ontstaat als gevolg van de levering van goederen door ons aan u, welke uiteengezet zullen worden in onze Voorwaarden.

 1. AANGAANDE GEPLAATSTE INHOUD EN ANDERE INFORMATIE

Elke Inhoud alsook alle berichten en/of ander materiaal geplaatst op ons Platform is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie.  Wij streven er naar om elke vorm van voormelde Inhoud, berichten en/of ander materiaal te allen tijde zo accuraat mogelijk weer te geven. Daarentegenkunnen wij niet aansprakelijk gehouden worden voor enig verlies of schade dan wel anderszins verantwoordelijk worden geacht voor enig vertrouwen dat wordt geplaatst op voormelde Inhoud dan wel dergelijke materialen of andere berichten door de gebruikers van ons Platform of door iemand die kan worden geïnformeerd over de Inhoud ervan. In geval van twijfel over voormelde Inhoud, berichten en/of ander zulk materiaal, verzoeken wij u om contact op te nemen met 0800 024 8001 per e-mail: batnl_info@bat.com.

 1. GEBEURTENISSEN OF OMSTANDIGHEDEN BUITEN ONZE CONTROLE

Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies, schade of onkosten die u lijdt als direct of indirect gevolg van een tekortkoming of vertraging in de nakoming van onze verplichtingen onder deze Voorwaarden veroorzaakt door omstandigheden buiten onze controle, waaronder begrepen maar niet beperkt tot vandalisme, ongeval, defect of schade aan machines of apparatuur, brand, overstroming, natuurrampen, staking, uitsluiting, epidemieën, pandemieën of andere arbeidsconflicten (waarbij al dan niet onze werknemers betrokken zijn) of een tekort aan materialen of brandstof tegen de marktprijzen die gelden op het moment dat de order wordt aanvaard, wettelijke of administratieve inmenging.

 1. UW VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE GELEDEN DOOR ONS

U zult ons schadeloosstellen en verantwoordelijk zijn voor enig verlies of schade die wij lijden door alle claims, kosten, procedures, schade en uitgaven (inclusief juridische en andere professionele honoraria en uitgaven) die worden toegekend aan, of opgelopen of betaald door ons als gevolg van of in verband met een schending door u of een gebruiker van uw account van deze Voorwaarden.

 1. LINKS VAN ONS PLATFORM

Waar ons Platform links bevat naar andere websites en hulpbronnen verstrekt door derden, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze websites of bronnen noch onderschrijven of geven wij enige garanties of verklaringen daarover, noch aanvaarden wij enige verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. U dient uw eigen beslissing te nemen over het al dan niet gebruiken van (links naar) websites van derden.

 1. UW PRIVACY EN ONS GEBRUIK VAN COOKIES

15.1 Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt via ons Platform zullen enkel gebruikt worden in overeenstemming met deze Voorwaarden en onze Privacyverklaring. Gelieve ervoor te zorgen dat u onze Privacyverklaring gelezen heeft alvorens verder te gaan.

15.2 Zoals vele online diensten maken wij gebruik van een functie genaamd een "cookie", een klein gegevensbestand dat naar uw browser wordt gestuurd vanaf een webserver en wordt opgeslagen op de harde schijf van uw apparaat. Verwijzingen in deze Voorwaarden naar 'cookies' omvatten ook andere middelen voor automatische toegang tot of opslag van informatie op uw apparaat. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor gedetailleerde informatie over de soorten cookies die wij gebruiken op het Platform, de doeleinden waarvoor wij elke cookie gebruiken, hoe u het gebruik van bepaalde cookies kunt uitschakelen en inschakelen en de gevolgen van het doen van dat.

 1. OVERIGE BEPALINGEN

16.1 Wij zullen kennisgevingen en andere mededelingen aan u sturen op het e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt.

16.2 Indien een rechtbank oordeelt dat een deel van deze Voorwaarden onwettig is, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Elk van de clausules van deze Voorwaarden werkt afzonderlijk. Indien een rechtbank of relevante autoriteit beslist dat een deel van deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige Voorwaarden die volledig van kracht zullen blijven.

16.3 Als wij er niet op aandringen dat u een van uw verplichtingen onder deze Voorwaarden nakomt, of als wij onze rechten jegens u uitstellen of niet afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand hebben gedaan van onze rechten jegens u en betekent dit niet dat u uw verplichtingen niet hoeft na te komen.

16.4 U kunt uw rechten niet aan iemand anders overdragen.

16.5 Wij kunnen onze rechten en verplichtingen op grond van deze Voorwaarden overdragen aan elke onderneming binnen onze groep, zonder verdere toestemming van u.

16.6 Wij kunnen deze Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Indien zulks het geval is, zal u daar onmiddellijk van geïnformeerd worden via het Platform.

16.7 Indien u enige bezorgdheid heeft over de Inhoud, de beichten dan wel enig ander materiaal dat verschijnt op ons Platform, gelieve contact op te nemen met batnl_info@bat.com.

16.8 Deze Voorwaarden en alle geschillen die hieruit voortvloeien, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam.

 

Versie Augustus 2022

Privacybeleid

Wij respecteren uw privacy. We stellen alles in het werk om de privacy en de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website te beschermen. Gelieve dit document aandachtig te lezen. In deze Privacyverklaring verneemt u wat wij doen met uw persoonsgegevens. De privacy policy moet samen worden gelezen met de cookie policy van de website, die u hier kunt raadplegen:  https://batconnect.nl/cookies-policy/?language=nl.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers van deze website (batconnect.nl).

In het kader van de geldende gegevensbeschermingswetgeving (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (de ‘AVG’), is het volgende bedrijf verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens: BAT Nederland BV, Handelsweg 53A, 1181 ZA Amstelveen.

BAT wordt hierna ook ‘wij’ of ‘we’ genoemd.

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden hier kenbaar gemaakt; we nodigen u dan ook uit om deze pagina op gezette tijden te raadplegen als u hiervan op de hoogte wilt blijven.

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, over de website of over deze Privacyverklaring, kan u steeds contact met ons opnemen via het contactformulier op de website.

 

 1. De informatie die we over u verzamelen

Naargelang de relevante omstandigheden en de wetten en verplichtingen die op uw locatie gelden, kunnen we sommige of alle onderstaande informatie verzamelen:

 • Naam;
 • Contactgegevens (zoals bijvoorbeeld uw e-mailadres of mobiel nummer);
 • Land van verblijf;
 • De categorie waartoe u behoort (consument, leverancier/bedrijf, of anders);
 • Geboortedatum
 • Bankgegevens;
 • Bijkomende informatie die u ons vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld o.m. grossiergegevens en grossiernummer);
 • Technische gegevens (bijvoorbeeld het IP-adres).

De bovenstaande lijst geeft aan welke persoonsgegevens wij verzamelen op onze website.

BAT vergaart niet doelbewust informatie van bezoekers van deze website die jonger dan achttien jaar zijn. Als BAT er kennis van krijgt dat een minderjarige gegevens heeft verstrekt, worden deze onmiddellijk uit de databases van BAT verwijderd.

 

 1. Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw persoonsgegevens grotendeels op drie manieren:

 • Persoonsgegevens die u ons geeft;
 • Persoonsgegevens die we uit andere bronnen verkrijgen; en
 • Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen.

 

Persoonsgegevens die u ons geeft:

U kan uw persoonsgegevens op tal van manieren met ons delen. Enkele hiervan zijn:

 • Door proactief contact met ons op te nemen, zoals gebruikelijk per telefoon, e-mail, via ons contactformulier;
 • Doordat wij contact opnemen met u, hetzij telefonisch of per e-mail.
 • Door informatie te verzamelen via tussenkomst van de BAT vertegenwoordiger.

Meestal ontvangen we via deze weg persoonsgegevens zoals uw contactgegevens, uw naam, het land van verblijf, uw bankgegevens, uw geboortedatum, enz.

 

Persoonsgegevens die we uit andere bronnen verkrijgen:

Wij kunnen andere bronnen aanwenden om bijkomende informatie over u te verkrijgen, bv. van derden. Een voorbeeld hiervan is de informatie die wij over u ontvangen van wholesalers of via de Google Analytics tool. Meestal ontvangen we via deze weg persoonsgegevens zoals naam, adres, contactgegevens of informatie via een unieke identificator (bijv. informatie over uw activiteit op de website).

 

Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen:

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we door middel van cookies technische gegevens zoals het IP-adres dat uw computer gebruikt om verbinding te maken met het internet, het type en de versie van uw browser, uw tijdzone-instelling, soorten en versie browserplug-ins, besturingssysteem en platform.

 

 1. Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

We verzamelen, gebruiken en delen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat we uw vragen kunnen beantwoorden en contact met u kunnen opnemen als u daarom vraagt. Voor deze doeleinden ontvangen wij meestal gegevens zoals uw naam en uw contactgegevens. Afhankelijk van elk individueel geval, worden deze persoonsgegevens verwerkt op basis van uw verzoek om maatregelen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, op basis van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of op basis van het gerechtvaardigd belang van BAT om u op de hoogte te houden.
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen aangaande digitale nieuwsmeldingen. Voor deze doeleinden verwerken wij meestal gegevens zoals uw naam en contactgegevens. Naargelang het individuele geval, verwerken wij deze persoonsgegevens ofwel op basis van uw toestemming, ofwel op basis van het gerechtvaardigd belang van BAT.
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze diensten ten aanzien van u te kunnen leveren. Voor deze doeleinden ontvangen wij meestal gegevens zoals uw naam, uw contactgegevens, uw bankgegevens en grossiersgegevens. Afhankelijk van elk individueel geval, worden deze persoonsgegevens verwerkt op basis van uw verzoek om maatregelen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst of op basis van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van ons statistisch onderzoek. Dit betreft bijvoorbeeld alle persoonsgegevens die wij verkrijgen via een unieke identificator of die noodzakelijk zijn voor statistische enquêtes of voor de productie van statistische resultaten. Afhankelijk van het individuele geval worden deze gegevens verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van het gerechtvaardigd belang van BAT om haar diensten te evalueren en verbeteren. Het resultaat van de verwerking voor statistische doeleinden zijn geaggregeerde gegevens. Wij gebruiken de verzamelde gegevens of uw persoonsgegevens niet ter ondersteuning van maatregelen of beslissingen met betrekking tot u.
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze website technisch en functioneel te beheren, zoals bijvoorbeeld voor probleemoplossing, om onze website te personaliseren, om te garanderen dat onze website gemakkelijk in gebruik is, voor beveiligingsdoeleinden, voor gegevensanalyse, tests, onderzoek en statistische doeleinden. Voor deze doeleinden ontvangen wij meestal gegevens zoals uw naam, uw grossier en grossiernummer, .... Afhankelijk van elk individueel geval, verwerken wij deze persoonsgegevens op grond van uw uitdrukkelijke toestemming of op basis van het gerechtvaardigd belang van BAT om haar website te verbeteren en te beschermen tegen cyberaanvallen. Meer informatie over de informatie die wij verkrijgen via cookies, vindt u in onze cookie policy (https://batconnect.nl/cookies-policy/?language=nl)

Als BAT uw gegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken die onverenigbaar zijn met de bovenstaande doeleinden, zal zij u daarover verder informeren.

 

 1. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Tenzij u anders aangeeft, mogen wij uw gegevens met de volgende groepen delen:

 • Om het even welke entiteit van de groep waartoe BAT behoort, indien nodig en dit in overeenstemming met de wetgeving aangaande gegevensoverdracht;
 • Belasting, audit- of andere autoriteiten, indien we van oordeel zijn dat de wet of een ander voorschrift ons noodzaakt om deze gegevens te delen (bv. omwille van een verzoek van een belastingautoriteit of in verband met een verwachte procesvoering), om fraude te helpen voorkomen of om de rechten en eigendommen van BAT of elke met haar gelieerde onderneming af te dwingen of te beschermen; of om de persoonlijke veiligheid van werknemers van BAT, agenten van derden of leden van het publiek te garanderen;
 • Externe dienstverleners die namens ons handelen (zoals externe consultants, dienstverleners op het gebied van beleggersrelaties en professionele adviseurs zoals juristen, auditors, accountants, medewerkers technische ondersteuning en IT-consultants die actief zijn in het testen en ontwikkelen van de technische systemen van ons bedrijf);
 • Externe dienstverleners die persoonsgegevens verwerken teneinde de maatregelen te kunnen nemen op uw verzoek voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst of teneinde de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent te kunnen uitvoeren;
 • Externe IT-dienstverleners met wie we een gepaste overeenkomst voor de uitbesteding van onze dataverwerking (of vergelijkbare beveiligingen) hebben;
 • Als een entiteit van BAT in de toekomst fuseert met of overgenomen wordt door een andere organisatie of vennootschap, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met de nieuwe eigenaars van de organisatie of vennootschap (en u op de hoogte brengen van deze datavrijgave); en
 • Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor BAT om strategische of andere zakelijke redenen beslist organisaties in sommige landen te verkopen, kopen, fuseren of anderszins te herorganiseren. Bij een dergelijke transactie kunnen uw persoonsgegevens vrijgegeven worden aan mogelijke of eigenlijke kopers, of kunnen we deze verkrijgen van verkopers. Bij dergelijke transacties zal BAT de persoonsgegevens steeds op een gepaste manier beveiligen.

We delen, verhuren of verhandelen uw gegevens niet met derden voor marketing- of reclamedoeleinden.

 

 1. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, tenzij we van oordeel zijn dat de wet of een ander voorschrift ons noodzaakt ze langer te bewaren (bv. omwille van een vraag van een belastingautoriteit of in verband met een verwachte procesvoering).

Wanneer het niet langer nodig is uw persoonsgegevens te bewaren, zullen deze uit onze systemen worden verwijderd.

 

 1. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij hechten belang aan de veiligheid van uw informatie. Daarom hebben we gepaste technische en organisatorische maatregelen ingesteld om ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Vermoedt u misbruik, verlies of ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, stelt u ons hier dan onmiddellijk van op de hoogte. U kunt ons in eerste instantie in kennis stellen van uw bezorgdheid via het onderdeel Contact op de website, waarna wij de kwestie zullen onderzoeken en u zo spoedig mogelijk zullen informeren over vervolgstappen.

 

 1. Uw rechten

U beschikt over een aantal rechten met betrekking tot de gegevens die wij over u verwerken. Deze worden hieronder nader verklaard.

Recht om bezwaar te maken

U kan ons steeds op de hoogte brengen van de bijzondere redenen waarom u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op het algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van BAT. Als deze redenen zwaarder wegen dan onze belangen, kunnen wij de verwerking stopzetten. BAT kan aan dit verzoek geen gevolg geven wanneer uw persoonsgegevens verband houden met een rechtsvordering. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 21 AVG.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken om e-mailmeldingen te verzenden, kan u ons steeds vragen om daarmee te stoppen zonder dat u daarvoor een bijzondere reden moet opgeven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 21 AVG.

 

Recht om toestemming in te trekken

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens voor bepaalde activiteiten gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze toestemming op gelijk welk moment intrekken. Wij zullen ophouden uw gegevens voor dat doel te gebruiken.

 

Recht op inzage

U kunt ons op gelijk welk moment vragen om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en desgevallend een afschrift vragen van de betrokken categorieën van persoonsgegevens die wij over u verwerken, alsook de andere informatie zoals vermeld in artikel 15 AVG.

 

Als wij u een afschrift over uw persoonsgegevens bezorgen, zullen we hiervoor geen kosten aanrekenen tenzij de wet dit toelaat. Verzoekt u ons om bijkomende kopieën van deze gegevens, kunnen wij redelijke administratieve kosten in rekening brengen. Indien de wet ons dit toestaat, kunnen wij uw verzoek weigeren. Als we uw verzoek weigeren, delen we u steeds de redenen hiervoor mee.

 

Recht op uitwissing

U hebt in bepaalde omstandigheden het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te ‘wissen’. Doorgaans geldt dit recht wanneer:

 • De gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld;
 • U uw toestemming voor ons gebruik van uw gegevens hebt ingetrokken, en wij geen andere geldige reden hebben om ermee door te gaan.

We zijn in bepaalde omstandigheden gerechtigd uw verzoek tot uitwissing niet in te willigen. In dergelijk geval brengen wij u steeds op de hoogte van onze reden om dit te doen. Indien wij een geldig verzoek tot uitwissing van gegevens inwilligen, nemen we alle stappen die redelijkerwijs uitvoerbaar zijn om de betreffende gegevens te wissen.

Voor meer informatie over dit recht zie artikel 17 AVG.

 

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht ons te verzoeken om uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken, bv. als u de juistheid van de persoonsgegevens die wij over u hebben betwist, of u maakt bezwaar tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens voor onze rechtmatige belangen. Een beperking van de verwerking betekent dat wij uw gegevens enkel tijdelijk mogen opslaan behalve ingeval u toch toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, in het kader van een rechtsvordering of in het algemeen belang. Een beperking kan nadien terug worden opgeheven. We brengen u uiteraard op de hoogte voordat we beperkingen op de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 18 AVG.

 

Recht op rechtzetting

U hebt het recht om te verzoeken tot rechtzetting van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die we over u verwerken. Indien wij vinden dat wij redelijkerwijs gronden hebben om uw verzoek niet in te willigen, zullen wij onze redenen voor deze beslissing toelichten. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 16 AVG.

 

Recht op gegevensportabiliteit

In sommige gevallen, kunt u uw persoonsgegevens rechtmatig overdragen naar andere dienstverleners. In wezen betekent dit dat u de gegevens die wij over u hebben aan een andere derde kunt overdragen. Hiertoe verstrekken we u uw gegevens in een gangbaar en machineleesbaar formaat dat u in de mogelijkheid stelt om de gegevens over te dragen. Een andere mogelijkheid is dat wij de gegevens direct voor u overdragen indien dit technisch mogelijk is. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 20 AVG.

 

Recht om een klacht in te dienen

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit, in uw geval de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt op de volgende manieren contact met hen opnemen:

 

Telefoon: +31 (0) 88 18 05 250

Website: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  (via het contactformulier op de website, welke u hier kunt vinden)

Adres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

 

Wenst u een van uw rechten uit te oefenen of uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (indien toestemming onze rechtsgrond is voor de verwerking van uw persoonsgegevens), neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website. Hou er rekening mee dat wij uw berichten kunnen bewaren teneinde kwesties die u aanbrengt te kunnen oplossen.

 

 1. Waar bewaren we uw gegevens en hoe versturen we deze internationaal?

Uw persoonsgegevens kunnen overgedragen worden buiten de Europese Economische Ruimte aan de soorten entiteiten beschreven in paragraaf 4 hierboven.

We willen waarborgen dat uw persoonsgegevens veilig worden bewaard en overgedragen. Daarom dragen we gegevens enkel over buiten de Europese Economische Ruimte of EER (d.w.z. de EU-lidstaten samen met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) indien dit in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming en als de wijze van overdracht voldoende bescherming van uw gegevens biedt, bv.:

 • Door middel van een overeenkomst die rekening houdt met de huidige contractuele standaardbepalingen van de Europese Commissie; of
 • Door uw gegevens over te dragen aan een land waarvan de Europese Commissie oordeelt dat het van rechtswege afdoende gegevensbescherming biedt (een adequaatheidsbesluit); of
 • Door enige andere passende waarborg te voorzien zoals toegelaten op grond van de AVG.

 

 1. Rechtsgronden voor de verwerking van uw gegevens door ons

BAT verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Deze worden hieronder nader verklaard. BAT verwerkt uw persoonsgegevens niet zonder een rechtsgrond.

Wij verwerken uw persoonsgegevens soms op basis van ons rechtmatige belang en indien dit belang niet tenietgedaan wordt door uw fundamentele rechten en vrijheden.

Wij verwerken soms uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Wanneer u zich aanmeldt op onze website, vragen wij u om toestemmingen die ons in staat stellen uw persoonsgegevens op bepaalde manieren te gebruiken. Deze toestemming wordt soms uitdrukkelijk gevraagd maar kan ook afgeleid worden uit een positieve actie of gedraging (bijv. het invullen van het contactformulier).

De verwerking van uw persoonsgegevens kan ook noodzakelijk zijn om onze verplichtingen uit hoofde van onze verbintenis met u na te komen.

Tot slot verwerken wij uw persoonsgegevens indien de verwerking noodzakelijk is om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

Update: Juli 2021

 

  - Platform voor Handel - logo

We gebruiken cookies (en andere vergelijkbare technologie├źn) op deze website om de goede werking ervan te garanderen, deze te verbeteren, het gebruikersgedrag te analyseren en op basis daarvan gepersonaliseerde marketingcommunicatie aan te bieden. Door op "Ik accepteer alles" te klikken, stemt u in met ons gebruik van al het bovenstaande. soorten cookies. Om zelf te beslissen welke soorten cookies u accepteert, selecteert u "Meer opties". U kunt deze instellingen op elk moment wijzigen door op de link in de voettekst te klikken. Meer informatie in het Cookiebeleid.

Beheer uw voorkeuren voor cookietechnologie

Indeling van strikt noodzakelijke cookies

Dit platform gebruikt cookies om informatie op te slaan die nodig is voor de goede werking van de applicatie. Deze groep cookies wordt automatisch opgeslagen wanneer de applicatie wordt gestart. U kunt als gebruiker het gebruik van deze bestanden blokkeren door de instellingen van uw internetbrowser te configureren.

Cookie

Expiry

Doel

ApplicationGatewayAffinity

Sessie

Gebruikt door Microsoft Azure voor taakverdeling van hostingbelasting.

 

ApplicationGatewayAffinityCORS

Sessie

Gebruikt door Microsoft Azure voor taakverdeling van hostingbelasting.

 

ASP.NET_SessionId

Sessie

De cookie wordt door het Microsoft .NET Framework gebruikt om de applicatie-inhoud voor de bezoeker te leveren. Wanneer een gebruiker op een website surft, wordt er een unieke sessie-ID aan gekoppeld.

 

cookies_accepted

30 dagen

Registreert een unieke ID die door de toepassing wordt gebruikt om de acceptatiestatus van het cookiebeleid en aangepaste instellingen voor cookies te identificeren.

 

.EDITOUSER

Sessie

Registreert een unieke ID die door de toepassing wordt gebruikt om een gebruikerssessie op het platform te onderhouden.

 

GameToken

Sessie

Registreert een unieke ID die door de applicatie wordt gebruikt om gameplay te identificeren in games die zijn ingesloten vanuit externe bronnen.

 

access-token

Sessie

Registreert een uniek TOKEN dat door de toepassing wordt gebruikt in elk HTTP-verzoek aan uw server om het verzoek te autoriseren.

 

access-refresh

Sessie

Registreert een uniek TOKEN dat door de applicatie wordt gebruikt om een nieuwe toegangstoken-cookiewaarde te krijgen wanneer deze verloopt.

 
Indeling van functionele cookies

Dit platform gebruikt cookies om informatie op te slaan die nodig is voor de juiste werking van geselecteerde functies van de applicatie. Deze groep cookies wordt automatisch opgeslagen wanneer de applicatie wordt gestart. Als gebruiker kunt u op elk moment uw voorkeuren beheren en uw toestemming voor het gebruik ervan intrekken. We kunnen niet garanderen dat de applicatie naar behoren zal werken als er geen toestemming wordt gegeven.

Cookie

Expiry

Doel

ai_session

1 jaar

Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt door Microsoft Application Insights-software om informatie te onderhouden voor apps die zijn gebouwd op het Azure-cloudplatform.

 

ai_user

1 jaar

Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt door Microsoft Application Insights-software om informatie te onderhouden voor apps die zijn gebouwd op het Azure-cloudplatform.

 

languageVersion

1 jaar

Registreert een waarde die door de toepassing wordt gebruikt om de voorkeurstaalversie te identificeren (op meertalige platforms).

 

popup_banners

30 dagen

Registreer een waarde die door de toepassing wordt gebruikt om de positie van het pop-upvenster te identificeren (verborgen/zichtbaar).

 

__zlcmid

1 jaar

Registreert een unieke ID die door Zendesk (United Call Center) wordt gebruikt om een gebruiker op het platform te identificeren.

 
Indeling van Analytics-cookies

Dit platform gebruikt cookies om informatie op te slaan die nodig is voor de juiste werking van geselecteerde functies van de applicatie. Deze groep cookies wordt automatisch opgeslagen wanneer de applicatie wordt gestart. Als gebruiker kunt u op elk moment uw voorkeuren beheren en uw toestemming voor het gebruik ervan intrekken. We kunnen niet garanderen dat de applicatie naar behoren zal werken als er geen toestemming wordt gegeven.

Cookie

Expiry

Doel

_ga

2 jaar

Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

 

_gid

24 uur

Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

 

_gat

1 minuut

Gebruikt door Google Analytics om de aanvraagsnelheid te vertragen.

 

_ga_

2 jaar

Gebruikt door Google Analytics om de sessiestatus te behouden.